Ligji për përkrahjen financiare të kategorive të rrezikuara sociale në seancë kuvendore

by admin
Spread the love

Në Kuvend sot duhet të vazhdojë seanca e 136-të në të cilën duhet të shqyrtohet Propozim-ligji për mbështetjen financiare të kategorive të rrezikuara sociale të qytetarëve, me procedurë të shkurtuar.

Qeveria e përcaktoi tekstin e Propozim ligjit më datën 9 të këtij muaji, me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Me të rregullohen përfituesit e mbështetjes financiare dhe shuma, mënyra për sigurimin dhe pagesën e mbështetjes financiare për kategoritë e rrezikuara sociale të qytetarëve.

Mbështetje financiare do të marrin përdoruesit e një kompensimit të veçantë, përfituesit e së drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar, prindër të vetëm, të cilët janë përfitues të regjistruar të asistencës minimale të garantuar, shfrytëzues të së drejtës në pension deri në 19.000 denarë, nxënësit e arsimit fillor ose të mesëm, familjet e të cilëve kanë të ardhura totale mujore prej page neto deri në 50.000 denarë dhe studentë që jetojnë jashtë vendit të studimit.

Mbështetja financiare për shfrytëzuesit e shtesës së veçantë, shfrytëzuesit e së drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar dhe prindër të vetëm, të cilët janë shfrytëzues të regjistruar të ndihmës minimale të garantuar – është paraparë në shumën prej 2.000 denarë në muaj, për një periudhë prej pesë muajsh, duke filluar nga nga dhjetori 2023.

Mbështetja financiare për shfrytëzuesit e pensionit në vlerë deri në 19.000 denarë, për një periudhë prej pesë muajsh, është paraparë gjithashtu të fillojë nga dhjetori i vitit 2023 dhe të arrijë në 3.000 denarë në muaj për shfrytëzuesit e pensionit të cilët kanë realizuar të ardhura mujore pensionale prej jo më shumë se 14.000 denarë në muajin paraprak të muajit në të cilin paguhet mbështetja financiare. 2.000 denarë në muaj për shfrytëzuesit e pensionit të cilët kanë realizuar të ardhura në bazë të pensionit mujor në shumë prej 14.001 denarë deri në 16.000 denarë në muajin paraprak të muajit në të cilin është bërë pagesa e mbështetjes financiare dhe 1.500 denarë në muaj për shfrytëzuesit e pensionit të cilët kanë realizuar të ardhura në bazë të pensionit mujor në shumë prej 16.001 denarë deri në 19.000 denarë në muajin paraprak të muajit në të cilin bëhet pagesa e mbështetjes financiare.

“Pagesa e mbështetjes financiare për: përfituesit e një shtese të veçantë; përfituesit e së drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar; prindër të vetëm, të cilët janë të regjistruar shfrytëzues të ndihmës minimale të garantuar dhe shfrytëzues të së drejtës për pension deri në 19.000 denarë, është paraparë të realizohet pa parashtruar kërkesë nga shfrytëzuesit, në bazë të të dhënave nga evidenca e Qendrat për punë sociale dhe Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut, për të drejtën e ushtruar në muajin paraprak të muajit në të cilin bëhet pagesa e ndihmës financiare”, informojnë nga Qeveria.

Data e pagesës së ndihmës financiare është paraparë të publikohet në ueb faqen e Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë. të Arsimit dhe Shkencës, jo më vonë se data 5 e muajit për muajin aktual.

Në seancën e 136-të të Kuvendit duhet të debatohet edhe për propozim-ligjin për huamarrjen e vendit me kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore në kuadër të Marrëveshjes për huanë për financimin e projektit të dytë për avancimin e shërbimeve sociale, me procedurë të shkurtuar.

MARKETINGYou may also like