Vuçiq: Kemi arritur marrëveshje, jam i lumtur për këtë

by admin
Spread the love

BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Serbia’s President Aleksandar Vucic gives a joint news conference with Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS

Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäàð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Presidenti serb Aleksandër Vuciq ka thënë se është i lumtur që është arritur një marrëveshje.

Në një prononcim për mediat, Vuçiq tha se nuk ka nënshkruar asgjë.

“Ende flitet për personat e pagjetur, për disa konferenca të donatërve, por kjo do të varet se si plani i implementimit do të përpunohet tutje. Edhe sonte pala shqitpare do të thekësojë se unë nuk kam nënshkruar asgjë. Kam theksuar faktin që të dyja palët kanë thënë se cilat janë linjat tona, vijat tona të kuqe përktëse që besoj se kemi bërë një hap më tutje.
Nuk besoj që ka qenë ndonjë ditë D, megjithatë ka qenë një ditë kogja e gjatë”, tha Vuciq.Artikulli paraprakMolliqaj: Tym i bardhë për Kurtin, e tym i zi për Kosovën
Artikulli tjetërBorrell konfirmon: Ka marrëveshje Kosovë – Serbi
You may also like