Ulsi Manja propozon uljen e gjobave për nëpunësit që nuk japin informacion

by admin
Spread the love

Ministria e Drejtësisë, ka nisur konsultimin publik për disa amendamente në ligjin për të drejtën e informimit, ku ndryshimi më i rëndësishëm duket se ka të bëjë me gjobat që marrin institucionet shtetërore nëse nuk japin informacion.

Konkretisht në nenin 18 të ligjit aktual prashikohet se nëse një institucion refuzon të japë informacion, nëpunësi përgjegjës gjobitet me një shumë që varion nga 150 mijë deri në 300 mijë lekë.

Në ndryshimet që janë propozuar në konsultimin publik kufiri minimal nuk do të jetë më 150 mijë lekë, por 50 mijë lekë.

Ulja e këtij kufiri mund të shtojë rastet kur institucionet nuk japin informacion, pasi edhe shuma e gjobës do të jetë tre herë më e ulët.

Gjithashtu, në të njëjtin nen të gjitha shkeljet e tjera që e kanë kufirin minimal të gjobës 150 mijë lekë, me ndryshimet e reja, kundravajtjen administrative, tani do ta kenë 50 mijë lekë.

Në relacionin që i bashkëngjitet këtij projektligji argumentohet se kufiri minimal i gjobës propozohet të ulet, pasi në shumë raste gjoba minimale ka rezultuar disa fish më i madh se paga e nëpunësve publikë.

Në disa raste, të zbatuara edhe në praktikë, kufiri minimal i masës së gjobës ka rezultuar të jetë disa-fish më i madh se paga e nëpunësve publik dhe vendosja e një mase të tillë gjobe i shkakton një dëm të konsiderueshëm kushteve ekonomike dhe të jetesës së nëpunësit.

Dënimi administrativ ka si synim kryesor parandalimin e shkeljes së ligjit, si dhe ndërgjegjësimin e shkelësit dhe jo dënimin e tij. Për këtë arsye masa e gjobës është rishikuar, megjithatë, është treguar kujdes që nga njëra anë të sigurohet proporcionaliteti duke ulur kufirin minimal të gjobës dhe, nga ana tjetër, të garantohet dhënia e një dënimi proporcional në raport me shkeljen, duke mos ndryshuar kufirin maksimal të vlerës së gjobës”, thuhet në relacion.

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet

parashikuara në pikën 2 të këtij neni.

penale, konsiderohen kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë si më poshtë:

dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

parashikuar në pikën 1, të nenit 4, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

pikën 1, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

ç) mosndjekja e procedurave për rishikimin e programit institucional të transparencës, sipas

parashikimit të pikës 2, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

Përgjigjeve, brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji, dënohet me 50 000

dhe Përgjigjeve, brenda afatit dhe sipas mënyrës së parashikuar në nenin 9, të këtij ligji, dënohet

me 150 000 deri në 300 000 lekë;

mosdhënia e të dhënave të kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, sipas

parashikimeve të pikës 2, të nenit 11, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

ë) mosdërgimi i kërkesës për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afatit të

parashikuar në pikën 2, të nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

kërkesën e ka informacionin e kërkuar, në kundërshtim me kërkesën e pikës 2, të nenit 12, të

këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

nevojshme i janë dërguar autoritetit tjetër, në kundërshtim me parashikimet e pikës 3, të nenit

12, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

riprodhimin dhe dërgimin e informacionit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 13, pikat 1 dhe

2, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

informacionit, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

në kundërshtim me parashikimet e pikës 4, të nenit 14, të këtij ligji, dënohet me 25 000 deri në

informim, sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 15, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në

me 25 000 deri në 50 000 lekë;

informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

pengimin e ushtrimit të së drejtës për informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë.

administrative janë ato të parashikuara në ligjin për kundërvajtjet administrative.

Në nenin 18, pika 2 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

“ç/1 mos publikimi i akteve brenda afatit të përcaktuar në pikën 3, të nenit 7 dhe mos përditësimi i programit institucional të transparencës sipas pikës 4, të nenit 7, të këtij ligji, dënohet me 25 000 deri në 50 000 lekë;”.

“m) mos njoftimi i kërkuesit për procedurën e rishikimit, mos arsyetimi i vendimit, ose mos njoftimi i vendimit përfundimtar të autoritetit publik, sipas pikës 5 të nenit 17 të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 150 000 lekë.

You may also like