Kosova do që ta shtrijë kontrollin mbarë territorit të saj

by admin
Spread the love

Lidhur me zhvillimet në veri të Kosovës, ka rrjedhur edhe reagimi i parë nga Ministria e Jashtme e Rusisë.

Është zëdhënësja e kësaj ministrie, Marija Zakharova, ajo e cila ka deklaruar se situata është duke u përkeqësuar, duke pasuar me pohimin se “Kosova dëshiron që ta shtrijë kontrollin në gjithë territorin e saj”, raporton Tanjug.

“Është e qartë se ngjarjet janë duke u zhvilluar sipas skenarit, nga keq në më keq”.

Në qëndrimin e saj Zakharova ka thënë se formimi i Asociacionit të Komunave Serbe është  vetmja garanci që të respektohen të drejtat e serbëve në Kosovë.

MOSCOW, RUSSIA – JANUARY 21, 2021: Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova during a press briefing on Russia’s current foreign policy. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Lexo lajme interesante

You may also like